תפקיד האפוטרופוס

חובות האפוטרופוס במסגרת תפקידו

חובות תפקיד האפוטרופוס מפורטות באתר משרד המשפטים, האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי ב"נוהל לתאגידי אפוטרופסות ולאפוטרופסים מקצועיים", אשר ניתן לקרוא במלואו כאן>>

  • האפוטרופוס ישמע את דעת האדם ויתייעץ עמו באם ניתן לברר דעתו.
  • האפוטרופוס יפעל בהתאם לרצונו של אדם, באם הוא מסוגל להבין בדבר וניתן לברר את רצונו.
  • במידה ולא ניתן לברר רצונו של אדם, יפעל האפוטרופוס בהתאם לרצונו כפי שהובע בעבר ובהתחשב בהשקפת עולמו ואורחות חייו כפי שהיו בעבר, והכל ככל האפשר וככל שהדבר מתיישב עם טובתו של אדם.
  • תפקיד האפוטרופוס לעדכן וליידע את האדם בכל עניין והחלטה הנוגעים אליו, בשפה המובנת לו ובהתאם ליכולתו והבנתו, תוך נקיטת מאמץ סביר להנגשת המידע.
  • האפוטרופוס ימצא בקשר עם האדם ובני משפחתו ויפעל, ככל הניתן ובהתאם לנסיבות, בשקיפות ובשיתוף פעולה עם האדם ובני משפחתו.
  • האפוטרופוס יפעל תוך שמירה מרבית על כבוד האדם, פרטיותו ושמירה על העצמאות האפשרית בהתאם ליכולותיו של אדם.
  • היה והעמותה משמשת כאפוטרופוס ביחד ולחוד, או בנוסף לאפוטרופוס אחר, תפעל בשיתוף פעולה עם אותו אפוטרופוס ככל הניתן.