צו מינוי אפוטרופוס

הליך מינוי אפוטרופוס

מינוי אפוטרופוס נעשה ע"י בית המשפט לענייני משפחה ובתי הדין השרעיים. היועץ המשפטי לממשלה, באמצעות בא כוחו במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, הינו צד להליך המינוי או לבקשת ביטול מינוי אפוטרופוס.
לצורך המנוי נדרש תסקיר מעו"ס לסדרי דין בלשכת הרווחה במקום מגוריו של האדם עליו מוגשת הפניה למינוי. התסקיר מתייחס הן לצורך במינוי, הן לאדם לגביו מוגשת הבקשה והן להתאמתו לאפוטרופסות.
העמותה אינה צד להליך המינוי, אולם היא מתבקשת להביע הסכמתה להתמנות טרם המינוי.