מסמכים ארגוניים

אישור ניהול תקין

לשנת 2020

אישור לצורך ניכוי מס

07/2020

דו"ח כספי

לשנת 2019

דו"ח מילולי

לשנת 2019

דו"ח מילולי

לשנת 2019 (מורחב)

אישור עמותה
מרשם העמותות

אישור לפי סעיף 46

עד לתאריך 31.12.22

אישור ניהול תקין

לשנת - 2021

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות

07/2020