בקשה למינוי אפוטרופוס

כתב הסכמה למינוי אפוטרופוס

  מידע הנדרש להעביר לצורך קבלת הסכמת העמותה להתמנות כאפוטרופוס:

  • דו"ח סוציאלי עדכני בנוגע לעניין הבקשה באשר לסוג מינוי המבוקש, הכולל התייחסות לטיב הקשרים המשפחתיים, פרטי התקשרות עם בני משפחה רלוונטיים, רמת תפקודו ומצבו הבריאותי של האדם. כמו כן, במידה וקיים מידע אודות מצבו הרכושי.
  • סיכום התכנסות ועדת האבחון אחרונה (במידה וקיים)
  • תעודת זהות + ספח
  • ציון האם מדובר בבקשה למינוי זמני או קבוע, וכן האם מדובר בבקשה למינוי בלעדי (רק העמותה), או שיש גורם נוסף לבקשה למינוי. במידה וכן, יש לפרט כפי הניתן האם מדובר באפוטרופסות משותפת, או ביחד ולחוד (ועם מי), והאם יש החרגות כלשהן בנוגע לסמכויות האפוטרופוס.
  • תשובת העמותה לבקשה להסכמה להתמנות כאפוטרופוס תימסר לפונה בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ-14 ימים מיום קבלת הפניה במשרדי העמותה.
  • בתום קבלת ההחלטה בבית המשפט באשר לצו המינוי, יש לפעול להעברת הצו למשרדי העמותה בהקדם האפשרי, ובהתאם ימונה מטעם העמותה אחראי אזור, אשר יצור קשר וילווה את האדם ומשפחתו לכל אורך התהליך
  • להורדה

כתב הסכמה למינוי אפוטרופוס

פניה לביהמ"ש, תצהיר, תעודת רופא