שאלות ותשובות בנושא אפוטרופסות

אפוטרופסות היא מנגנון משפטי הקבוע בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, (התשכ"ב 1962), שמטרתו לאפשר למי שאינו מסוגל לנהל את ענייניו ולקבל החלטות בעצמו, לנהל את חייו בצורה הטובה והראויה ביותר בסיוע של אדם אחר, אשר לו נתונה הסמכות לפעול בענייניו של האדם ולייצגו בהם, בהתאם להחלטות הערכאות השיפוטיות.

מינוי אפוטרופוס נעשה ע"י בית המשפט לענייני משפחה ובתי הדין השרעיים.

אדם קטין – הוריו נפטרו או שאינם מסוגלים לדאוג לכל ענייניו או חלקם.
אדם בגיר – כאשר האדם אינו מסוגל, באופן זמני או קבוע, לדאוג לענייניו בעצמו.
בית המשפט ימנה לאדם אפוטרופוס בהסתמך על חוות דעת רפואית ותסקיר של עו"ס.

במידה ואין בן משפחה קרוב (אדם ערירי, בני משפחה אינם מעוניינים או לא מסוגלים), בית המשפט יכול למנות תאגיד אפוטרופסות, כמו: אל"א- אקים לאפוטרופסות, על מנת לדאוג לכל ענייניו של האדם.

קרובי משפחתו של האדם לו מבקשים למנות אפוטרופוס.
היועץ המשפטי לממשלה באמצעות בא כוחו במשרד הרווחה והשירותים החברתיים הינו צד להליך המינוי או לבקשת ביטול מינוי אפוטרופוס.
כל אדם רשאי לפנות לשירותי הרווחה בבקשה למינוי אפוטרופסות. במרבית המקרים, מתבקש תסקיר מעו"ס לסדרי דין המתייחס לאדם לגביו מוגשת הבקשה ולשאלת הצורך במינוי אפוטרופוס.

בקשה המוגשת ע"י בן משפחה:

 • יש למלא טופס בקשה ותצהיר (יש לאמת את התצהיר בפני עו"ד או בעל סמכות בבית המשפט).
 • תעודה רפואית המעידה על מצבו הנפשי ו\או הרפואי של האדם.
 • הגשת כתב הסכמה של בני המשפחה למינוי המבקש כאפוטרופוס. יש להחתים כל אחד מבני המשפחה בפני עו"ס או מזכירות בתי המשפט.
 • יש להגיש את הבקשה בשני עותקים.
 • לבקשה המוגשת ע"י היועץ המשפטי לממשלה יצורף גם תסקיר של עו"ס לעניין סדרי דין.

לאחר בדיקת הבקשה למינוי אפוטרופסות, שמיעת האדם לפני המינוי ע"י בית המשפט (אם מצבו מאפשר זאת) ומציאת האדם או תאגיד המתאים לתפקיד, יינתן צו המאשר את מינוי האפוטרופוס. העתק הצו וההחלטה יועברו לאדם, לאפוטרופוס ולאפוטרופוס הכללי. צו המינוי יכול להיות זמני או קבוע, לפי החלטת בית המשפט ובהסתמך על המלצת תסקיר.
צו המינוי יכול להיות בעניין מסוים, שלאחר ביצועו יסתיים המינוי.

בית המשפט יכול למנות אפוטרופוס לכלל ענייניו של האדם או להגביל בעניינים מסוימים, על פי חוות הדעת ושיקולים מקצועיים:

 • עניינים אישיים (רווחתו ושלומו של האדם)
 • עניינים רפואיים (בריאותו וקבלת החלטות הנוגעות לפרוצדורות רפואיות של האדם)
 • עניינים רכושיים (רכושו של האדם, מיצוי זכויותיו, טיפול בנכסיו)

תפקיד האפוטרופוס הינו לשמוע את קולו של האדם ולסייע לו במילוי בקשותיו, רצונותיו וצרכיו ולייצגו בכל ההליכים המתנהלים בעניינו. כל זאת תוך שמירה על זכויותיו וצרכיו האישיים. עמותת אקים לאפוטרופסות פועלת מתוך תפיסה שכל אדם הוא עולם. אנו מאמינים כי תפקידנו לשמש כאמצעי וככלי נוסף לתווך, לגשר ולסייע לאנשים לממש את זכויותיהם, לשמור על כבודם ולממש את רצונותיהם. אנו פועלים לאפשר לאנשינו, להביע רצונות, שאיפות וחלומות.

הגוף המפקח על האפוטרופוס נקרא האפוטרופוס הכללי. האפוטרופוס הכללי הוא בעל תפקיד במשרד המשפטים הממונה על נושא האפוטרופסות על כל היבטיו.
גוף זה פועל במסגרת משרד המשפטים באמצעות מחוזות ברחבי הארץ (חיפה וצפון, ירושלים, תל אביב והמרכז ובבאר שבע והדרום).

אפוטרופוס זכאי להגיש לבית המשפט בקשה לפסיקת שכר טרחתו בגין מילוי תפקידו.
שכר טרחה של תאגידי אפוטרופסות נקבע בתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות – תשמ"ט 1988.
כאשר האדם נקבע כחסר אמצעים, שכר הטרחה של תאגיד האפוטרופסות משולם ע"י המדינה.

סיום תפקידו של אפוטרופוס באחד מארבעת המקרים המפורטים:

 • החלטת בית המשפט על ביטול האפוטרופסות לאדם.
 • החלטת בית המשפט להחליף את האפוטרופוס הממונה באפוטרופוס אחר.
 • פטירת האדם.
 • פטירת האפוטרופוס.
 • לפי חוק, אפוטרופוס שסיים את תפקידו נדרש להגיש דו"ח כספי סופי תוך 30 יום.

סמכות האפוטרופוס על ענייניו של האדם פוקעת בעת פטירתו.
למעט פעולות אחרונות אותן מוסמך האפוטרופוס לבצע במהלך 90 הימים שלאחר הפטירה לשם הסדרת ענייניו של האדם: מסירת מסמכים ומידע ליורשים או לגורם אחר שקבע בית המשפט, תשלום הוצאות קבורה ואבלות, תשלומים שוטפים למניעה וצמצום חובות, כגון: מיסים, שכר עבודה למטפל.
תאגידי אפוטרופסות, כמו אל"א- אקים לאפוטרופסות מחויבת, בנוסף לכל המצוין לעיל, ביידוע משפחתו של האדם על דבר פטירתו וטיפול בהסדרי חובות ותשלומים.

בית המשפט רשאי לפטר או להחליף אפוטרופוס אם לא מילא את תפקידו כראוי, או בשל סיבות אחרות.
מקרים נוספים ייתכנו כאשר האדם עצמו מבקש להשתחרר ממינוי אפוטרופסות עליו, ואז בית המשפט יידון בבקשתו להשתחרר מאפוטרופסות.

מקבל גמלה הוא אדם אשר מונה ע"י המוסד לביטוח לאומי לנהל את הגמלה עבור אדם שאינו מסוגל לנהל את כספי הגמלה באופן עצמאי.
האדם שמונה ישתמש בה לטובת האדם ולצרכיו.

כן. קיימות שתי חלופות לאפוטרופסות: תומך החלטה וייפוי כוח מתמשך.
בחודש אפריל 2018 נכנס לתוקפו מינוי תומך החלטה. הסדר זה מיועד לסייע לאנשים מעל גיל 18 שנים שמסוגלים לקבל החלטות בעצמם, אך מתקשים באיסוף או בהבנת המידע הנדרש לקבלת ההחלטה או במימושה. תומך החלטה לא מקבל את ההחלטה עבור האדם, אלא מתווך ומסייע לאדם לקבל את ההחלטה המושכלת עבור עצמו.
אדם המעוניין שימונה לו תומך החלטה, יפנה לבית המשפט לענייני משפחה ויבקש שאדם אחר ימונה לו כתומך החלטה.
תפקיד תומך החלטה אינו מפוקח ע"י האפוטרופוס הכללי.
ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אדם בגיר לקבוע מי יטפל בענייניו בעתיד, אם וכאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו. ייפוי כוח יכול להתייחס לעניינים רפואיים, אישיים או רכושיים, או רק לחלקם. הוא יכול להתייחס גם להנחיות מקדימות בהן הוא מבקש ממיופה הכוח כיצד לפעול בעתיד.
ייפוי כוח מתמשך הינו רלוונטי בתקופת חייו של האדם, ולא לאחר מותו.
עמותת אל"א- אקים לאפוטרופסות מסייעת בתהליך לקראת ייפוי כוח מתמשך.
ייפוי כוח מתמשך נכתב ונחתם בפני עו"ד שעבר הסמכה לכך, ובנוכחות האדם ומיופה כוחו.