עלות מינוי אפוטרופוס – שכר טרחת התאגיד

מימון השירות ועלות מינוי אפוטרופוס

שכר הטרחה לעלות מינוי אפוטרופוס נקבע ע"י האפוטרופוס הכללי, אשר קובע את ההסדרים המגדירים את שכר טרחת העמותה ואת סל השירותים שהעמותה
נדרשת להעניק לאדם לו משמשת כאפוטרופא.
החל משנת 2016 משתתפת המדינה, באמצעות משרד המשפטים האפוטרופוס הכללי, במימון שכר הטרחה עבור אנשים אשר הוגדרו כ"חסרי אמצעים".
אנשים שהינם "בעלי אמצעים", מחויבים בתשלום שכר טרחה לעמותה ושיעורו נקבע בנוהל גביית שכר טרחה לתאגידי אפוטרופסות של האפוטרופוס הכללי.